Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

 

Z dniem 19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami zmieniająca m.in.zasady zgłaszania się kurs prawa jazdy kandydatów na kierowców. Zgodnie z w/w ustawą osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii pierwsze kroki musi skierować do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca stałego zameldowania i tam po złożeniu wymaganych dokumentów (badania lekarskie, zdjęcia) założyć tzw. Profil Kandydata na Kierowcę-PKK. Z otrzymanym w Wydziale Komunikacji dokumentem kandydat na kierowcę zgłasza się do wybranej Szkoły Jazdy.

 

Szkoła Jazdy następnie za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z Wydziałem Komunikacji "ściągnie" do swojej ewidencji dane kandydata na kierowcę, które stanowią podstawę do rozpoczęcia kursu.

 

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, zawierający dane i informacje identyfikujące oraz opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

 

Posiadanie założonego profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) daje możliwość szkolenia i zdawania egzaminu na terenie całego kraju.

 

Dokumenty wymagane przy zakładaniu profilu Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji:

 • wypełniony wniosek

 • dowód tożsamości

 • jedna fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (wyraźna, aktualna, kolorowa) przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

 • pisemna zgoda rodzica (opiekuna), jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1 )

 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy)

 

UWAGA! Wniosek oraz zgodę rodzica (opiekuna) należy podpisać na miejscu, w obecności urzędnika Wydziału Komunikacji.

 

Po złożeniu w/w dokumentów w Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta (gminy) dla miejsca stałego zameldowania, zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w wybranej Szkole Jazdy.

Miejscem złożenia dokumentów dla kandydatów na kierowców z miasta Włocławka jest Wydział Komunikacji UM ul. Kościuszki we Włocławku

 

PKK zostaje wydane w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie do kierowania pojazdami

 • rozszerzenia uprawnień

 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),

 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):

  - przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,

  - przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,

  - zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,

 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,

 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość zlecenia wyrobienia profilu PKK przez osobę upoważnioną.

W przypadku pokrewieństwa w pierwszej linii bez opłat, natomiast osoby niespokrewnione opłata wynosi 17 zł w znaczkach skarbowch.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.